Chuyển đổi Loại hình Doanh nghiệp

Luật sư Tư vấn hướng dẫn thủ tục và quy trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng Luật doanh nghiệp như sau: I. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 1. Công ty trách…